فرصت های شغلی در مجموعه صنعتی کاشانی


در صورت تمایل به معرفی خود جهت دریافت فرصت شغلی در این شرکت، فرم زیر را تکمیل و
ارسال فرمایید.


اطلاعات شخصی