احتراق در موتور دیزل
احتراق در موتور دیزل

احتراق در موتور دیزل

احتراق در موتور دیزل

مجموعه صنعتی کاشانی همواره بر این موضوع اعتقاد داشته است که  شناخت هر چه بیشتر چگونگی کارکرد یک موتور دیزل منجربه عمق بخشیدن به دیدگاه مصرف کنندگانی می باشد که با دستگاه هایی با  موتور محرکه دیزل کار می کنند و لذا براین اساس در اینجا مختصری از احتراق در موتورهای دیزل بیان می گردد.

احتراق در موتور دیزل
احتراق در موتور دیزل

مرحله احتراق یا انفجار تنها مرحله مفید موتور می باشد که در این مرحله سوخت از انژکتور بصورت پودر شده به هوای داغ متراکم شده داخل سیلندر تزریق می گردد و باعث اشتعال سوخت وافزایش فشار داخل سیلندر و در نتیجه آن پایین راندن پیستون می گردد.

سوختن و اشتعال سوخت اساس کار تبدیل انرژی شیمیایی به مکانیکی در موتور دیزل می باشد.برای تولید قدرت در موتور دیزل به اشتعال یا سوختن سوخت نیاز داریم.اشتعال از به هم پیوستن اکسیژن، گرما و ماده سوختنی بوجود می آید که به آنها اصطلاحا مثلث آتش گفته می شود. تامین اکسیژن، ماده سوختنی و گرما در موتور چنین است:

اکسیژن: هوای محیط  توسط موتور دیزلی مکیده می شود که اجزای غالب این هوا از اکسیژن و نیتروژن تشکیل شده است، سایر اجزای جزئی هوا شامل آرگون ،دی اکسید کربن، نئون، امونیاک، هلیم، متان و کریپتون می باشد.

ماده سوختنی: ماده سوختنی در موتور دیزل ،گازوئیل می باشد.درجه سوختن یا خود اشتعالی گازوئیل حدودا 250 درجه سانتیگراد می باشد.در برخی موتورها ممکن است ماده سوختنی گاز طبیعی CNG، نفت و یا نسل جدید سوختها نظیر بیو دیزل و بیو گاز باشد .

گرما: گرمای لازم برای سوختن گازوئیل از تراکم هوای واردشده به سیلندر تامین می گردد. درجه هوای متراکم شده باید بیشتر از درجه اشتعال گازوئیل باشد تا به محض پاشش سوخت در هوای داغ  اتوماتیک وار و فورا عمل اشتعال صورت گرفته و تولید قدرت شود.

هوای داخل سیلندر 14 تا 22 برابر( برحسب نوع موتور ) متراکم و کوچک شده و لذا تراکم هوا موجب افزایش جنب و جوش مولوکولی گاز و برخورد آنها با یکدیگر و همچنین دیواره های سیلندر میشود و در اثر این جنب و جوش ،دمای درونی گاز افزایش پیدا می کند.

در محاسبات مربوط به موتور درجه حرارت گاز متراکم شده (نسبت تراکم) را بیشتر از درجه حرارت اشتعال گازوئیل در نظر می گیرند، چرا که مقداری از گرما توسط قطعات موتور و همچنین مایع خنک کاری موتور گرفته و دفع می گردد.

احتراق در موتور دیزل
احتراق در موتور دیزل

سوخت گازوئیل و هوا با نسبت مشخص شده ای درون موتور مخلوط می شوند تا احتراق کامل و پر قدرتی را بوجود آورند.نسبت سوخت به هوا در موتورهای دیزل متغیر می باشد و هرچه نسبت سوخت بیشتر شود ،احتراق قدرتمندی رخ می دهد و دور موتور بالا می رود. میزان سوخت تزریقی به سیلندر در موتورها نباید از مینیمم آن کمتر شود چراکه موتور با دور بسیار کم و غیر عادی کار خواهد کرد و ازسوی دیگر مقدار سوخت تزریقی یه سیلندرهم نباید از مقدار ماکزیمم آن بیشتر شود،چون نه تنها قدرت بیشتری بوجود نخواهد امد بلکه سبب تنش در موتور و پایین آمدن عمر قطعات و همچنین دود کردن موتور می گردد.البته مقدار کمترین و بیشترین سوخت تحویلی به سیلندر به نسبت قطر سیلندر و مقدار هوای ورودی به آن سنجیده می شود و در موتورهای مختلف متفاوت می باشد.

پاسخی بگذارید

بستن منو