دیزل ژنراتور کاشانی: پیش از فروش

انتخاب قدرت مناسببا در نظر گرفتن نیاز مشتری و شرایط محیطی و محل نصب دستگاه ها

طراحی اتاق دیزل ژنراتور

ارائه نقشه های فوندانسیون

طراحی سیستم های هوای ورودی و خروجی

ارائه دفترچه سرویس و نگهداری مربوط به هر دستگاه